Odszkodowania Radom

>Przejdź na stronę Kancelarii<

Porady

T R A C I S Z   C Z A S,   P I E N I Ą D Z E   I   N E R W Y   ???

UBEZPIECZYCIEL   ZWODZI   LUB   ODMAWIA   WYPŁATY   ???

SPRAWDŹ CZY SŁUSZNIE… PODAJEMY KILKA PORAD DLA CIEBIE  !!!  

 

CZYM ZAJMUJE SIĘ KANCELARIA EXPERT  ?

            Kancelaria Expert specjalizuje się w dochodzeniu wszelkich roszczeń odszkodowawczych. Zajmujemy się szkodami osobowymi, komunikacyjnymi i majątkowymi. Większość osób, które do nas trafiają, to klienci T.U., które nagminnie odmawiają wypłaty należnych odszkodowań. Drugą część stanowią poszkodowani, którzy odszkodowanie otrzymali, ale jego wysokość jest znacznie zaniżona do faktycznie poniesionej szkody. Śmiało możemy zaryzykować stwierdzenie, że 99% wypłacanych przez T.U. odszkodowań jest zaniżonych o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent

            Wszystkich klientów T.U., którzy otrzymali nie satysfakcjonujące ich odszkodowanie, a od daty szkody nie minęły 3 lata (szkody majątkowe) lub 10 lat (szkody wyrządzone czynem niedozwolonym, np.: osobowe, wypadki drogowe) zapraszamy do Kancelarii Expert.

            Zweryfikujemy na miejscu czy wypłacone Ci odszkodowanie jest właściwe, a jeżeli nie, uzyskamy należną dopłatę.

 

NA CO POWINIENEŚ ZWRACAĆ UWAGĘ ZAWIERAJĄC UMOWĘ UBEZPIECZENIA  ?

            Przede wszystkim powinieneś szczegółowo przeanalizować ogólne warunki ubezpieczenia. Sprawdź zakres odpowiedzialności (za jakie szkody odpowiada ubezpieczyciel), ale także zwróć uwagę na postanowienia wyłączające odpowiedzialność, na podstawie których ubezpieczyciel może Ci odmówić wypłaty odszkodowania.

            Zwróć uwagę, czy ogólne warunki nie zawierają wpisów, że w przypadku, np.: rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego lub niedbalstwa, T.U. może zmniejszyć należne odszkodowanie nawet o 50%. Taki zapis T.U., na pewno wykorzysta, gdy dojdzie do szkody, a należne odszkodowanie zostanie obniżone o procent, który dowolnie ustali T.U.

            Zwróć uwagę na poprawne określenie wartości ubezpieczonego mienia. W tym przypadku radzimy, abyś zgłosił się do Kancelarii Expert, gdzie możesz zlecić wykonanie wyceny. Zadbaj, aby agent wpisał, że podstawą ustalania wartości ubezpieczonego mienia, była wycena rzeczoznawcza, zaakceptowana przez niego. Unikniesz dzięki temu problemów!!! Kiedy dojdzie do szkody, T.U. nie będzie miało podstaw do zaniżenia wartości zniszczonego mienia, a co za tym idzie, zmniejszenia wysokości należnego odszkodowania.

            Na etapie likwidacji szkody może się zdarzyć, że likwidator pracujący w T.U. będzie Cię nakłaniał do zawarcia ugody, proponując Ci, odszkodowanie niewspółmiernie niskie do poniesionej szkody.

            PAMIĘTAJ  zgłaszając się do Kancelarii Expert, możesz uzyskać o wiele wyższe odszkodowanie, niż zaproponowane ugodą.

            UWAGA !!! W przypadku podpisania ugody, tracisz możliwość dochodzenia roszczeń, które mogą się pojawić w przyszłości.

Przykładowo:

     -Uszkodzony pojazd, nieruchomość itp. – podpisałeś ugodę, rozpocząłeś naprawę uszkodzonego samochodu lub innego mienia. W trakcie naprawy okazało się, że pojawiły się kolejne, niezauważone uszkodzenia, ponad te stwierdzone w trakcie oględzin. Ponieważ zawarłeś ugodę – nie uzyskasz już dopłaty odszkodowania.

     -Szkoda osobowa – podpisałeś ugodę, otrzymałeś odszkodowanie, które wydawało Ci się adekwatne do poniesionej szkody. Nie wziąłeś jednak pod uwagę, że kwota odszkodowania, którą otrzymałeś jest na całe życie. Często okazuje się, że po latach dochodzi do nawrotu choroby, powikłań bądź pogorszenia stanu zdrowia oraz utraty możliwości zarobkowania. O odszkodowaniu, które otrzymałeś w związku z ugodą dawno już zapomniałeś. Podpisana ugoda uniemożliwia Ci wystąpienie z dalszymi roszczeniami, które mogą się pojawić w przyszłości, a były niemożliwe do przewidzenia w dniu jej podpisania.

Zwracając się do nas, otrzymasz pomoc w uzyskaniu znacznie większego odszkodowania, a dodatkowo POMOŻEMY CI UZYSKAĆ USTALENIE ODPOWIEDZIALNOIŚCI ZA SKUTKI WYPADKU NA PRZYSZŁOŚĆ– NIE PODPISUJ NIGDY UGODY!!!

Co to oznacza w praktyce??? W każdej chwili, niezależnie od tego, ile minęło od dnia w którym uległeś wypadkowi (5,10,30 lat), będziesz mógł wystąpić z dodatkowym roszczeniem, w przypadku pojawienia się nowej krzywdy, związanej z Twoją szkodą.

 

CO  POWINIENEŚ  ZROBIĆ, GDY  DOJDZIE  DO  SZKODY  ???

            Postępuj zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Trzymaj się terminów zgłoszenia szkody i nie dokonuj żadnych zmian w uszkodzonym mieniu. W przypadku szkody osobowej zbieraj wszystkie rachunki, paragony związane z poniesionymi kosztami leczenia, dojazdami do lekarza itp.

            Uważaj co wpisujesz w zgłoszeniu szkody, weryfikuj podpowiedzi (sugestie) pracownika T.U., który niejednokrotnie, może starać się wprowadzić Cię w błąd.

            PAMIĘTAJ  jedno niewłaściwe zdanie lub szkic, np.: kolizji, może zostać wykorzystany przez T.U., jako podstawa do odmowy odszkodowania.

            Jedna podstawowa rada, jaką możemy Ci dać jest zgłoszenie się do Kancelarii Expert, niezwłocznie po powstaniu szkody. Pomożemy poprawnie wypełnić zgłoszenie, a na Twoje życzenie możemy poprowadzić całą procedurę likwidacji szkody.

            Często T.U. odwlekają wypłatę odszkodowania, czego skutkiem jest wywołanie Twojego zniecierpliwienia. Naprawiasz bądź sprzedajesz, np.: uszkodzony pojazd, a T.U. odmawia Ci wypłaty odszkodowania, twierdząc, że uszkodzenia nie powstały w okolicznościach podanych w zgłoszeniu szkody. Pozbawiasz się wówczas możliwości przedstawienia jakichkolwiek dowodów na okoliczność uszkodzeń lub przebiegu kolizji, a wykonana często nieprofesjonalnie dokumentacja fotograficzna T.U., może nie być dla Ciebie korzystna.

            Nasza rada  zgłoś się do Kancelarii Expert przed dokonaniem naprawy lub sprzedażą.  Wykonamy, profesjonalną dokumentację fotograficzną szkody, opracujemy opinię potwierdzającą zaistnienie zdarzenia, które Ci pomogą w późniejszym dochodzeniu roszczeń.

 

CZY  WARTO  WALCZYĆ  Z  TOWARZYSTWEM  UBEZPIECZENIOWYM, GDY  CZUJESZ  SIĘ  OSZUKANY  ???

            PAMIĘTAJ, że nie należy się obawiać występowania z roszczeniami do T.U.

Wiele spraw, prowadzonych przez Kancelarię Expert, kończy się zawarciem ugody. T.U. uznaje roszczenie i wypłaca należne odszkodowanie. W przypadku, gdy sprawa trafia do Sądu, nie obawiaj się kosztów z nią związanych. Sądy często zwalniają powoda z opłaty kosztów sądowych, a Kancelaria Expert jest w stanie poprowadzić sprawę, bez opłaty wstępnej, rozliczając się z Tobą, po wyegzekwowaniu należnego odszkodowania. Nie daj się oszukiwać i walcz o swoje!!!

 

NAJCZĘŚCIEJ  TOWARZYSTWO  UBEZPIECZENIOWE  ODMAWIA / OBNIŻA WYPŁATĘ  ODSZKODOWANIA  Z  POWODU:

   PRZYCZYNIENIA:

      Przyczyniłeś się:

 • Jeśli zdecydowałeś się na jazdę samochodem z kierowcą będącym w stanie po spożyciu alkoholu.
 • Jadąc samochodem po zmroku, nie włączając świateł, zderzyłeś się czołowo z innym pojazdem.

      Nie przyczyniłeś się:

 • Nie mając odpowiednich umiejętności do wyprowadzenie pojazdu z poślizgu.
 • Jeśli jako pieszy zostałeś potrącony przez samochód, będąc w tym czasie, w stanie po spożyciu alkoholu (konieczne jest udowodnienie, iż stan ten miał wpływ na powstanie wypadku lub jego rozmiar).
 • Kierując pojazdem poruszającym się za pomocą sił przyrody, w porze nocnej, w terenie niezabudowanym, nie zauważając nie oświetlonej przeszkody, co w    konsekwencji doprowadziło do niemożliwości zatrzymania pojazdu w odpowiednim momencie.

      Słuszność zmniejszenia wypłaty:

 • NIE – Przyczynienie ojca do wypadku, w którym ginie matka dziecka nie uzasadnia zmniejszenia należnego mu odszkodowania.
 • TAK – Zachowanie małoletniego poszkodowanego (z racji wieku nie można przypisać mu winy) może uzasadniać zmniejszenie odszkodowania od osoby odpowiedzialnej za szkodę, ale nie pozbawia całkowicie prawa do jego otrzymania.

RAŻĄCEGO  NIEDBALSTWA:

      Jest nim:

 • Wydanie samochodu nieznanej nam osobie, wraz z dowodem rejestracyjnym do używania na próbę przed ewentualnym jego zakupem.
 • Pozostawienie w stacyjce kluczyków i oddalenie się od pojazdu, nie mając możliwości obserwacji najbliższego otoczenia.
 • Umyślne wyrządzenie szkody przez ubezpieczającego, osobę pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którą ponosi odpowiedzialność.
 • Lekceważenie wystąpienia skutków ubocznych przyjmowanych przez ubezpieczającego leków.

      Nie jest nim:

 • Pozostawienie kluczyków w samochodzie i oddalenie się na niewielką odległość, np.: w celu otworzenia bramy lub garażu, gdyż pojazd pozostaje w tzw. zasięgu ręki.
 • Pozostawienie kluczyków w stacyjce w czasie zmiany miejsc za kierownicą z rzekomym nabywcą pojazdu.
 • Kradzież zuchwała pojazdu.
 • Zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi, po określonym w umowie terminie, jeśli niezwłocznie po zdarzeniu zawiadomiłeś Policję.
 • Zapłata składki ubezpieczeniowej po terminie określonym w umowie ubezpieczenia.

POWSTANIA  SZKODY  W  INNYCH  OKLICZNOŚCIACH,  NIŻ  PODANO  W ZGŁOSZENIU:

  Często T.U. na podstawie Twojego zgłoszenia i dokonanych oględzin twierdzi, że szkoda nie powstała w okolicznościach podanych w zgłoszeniu szkody. Wypełniając zgłoszenie szkody nigdy nie podawaj informacji, których nie jesteś pewien np.: w jakiej odległości znajdował się pojazd od skrzyżowania, z jaką prędkością jechałeś, czy hamowałeś i w którym momencie itp. Jeżeli podasz, że była to odległość 20m, jechałeś z prędkością 60 km/h, hamowałeś 15m przed skrzyżowaniem, a w toku likwidacji szkody okaże się, że pojazd znajdował się w odległości 10m od skrzyżowania, jechałeś z prędkością 50km/h, hamowałeś 5m przed skrzyżowaniem, T.U może stwierdzić, że okoliczności szkody które podałeś są inne, niż faktycznie to miało miejsce i odmówi Ci odszkodowania.

PAMIĘTAJ   każdy z nas postrzega zdarzenie inaczej, nie jesteśmy w stanie podać tak precyzyjnych informacji, jakich wymaga T.U.

Nie podawaj nigdy konkretnej odległości, prędkości bo tak naprawdę ich nie znasz. Podaj ich przybliżoną wartość, aby uniknąć niepotrzebnych problemów.

 

PODANIA  WE  WNIOSKU  UBEZPIECZENIOWYM  DANYCH NIEZGODNYCH  Z  PRAWDĄ  np.:  ORYGINALNOŚĆ  KLUCZYKÓW, ZABEZPIECZEŃ

 Podczas zawierania umowy ubezpieczenia zobowiązany jesteś często do podania informacji czy kluczyki są oryginalne. Przy zakupie pojazdu otrzymujesz komplet kluczyków, nigdy ich nie dorabiałeś, są one dla ciebie oryginalne i tak podajesz we wniosku. Agent nie sprawdza tego faktu i nie żąda potwierdzenia oryginalności. Kiedy dochodzi do szkody  kradzieży pojazdu, T.U. stwierdza, że przekazane kluczyki nie są oryginalne, gdyż nie są fabryczne i odmawia wypłaty odszkodowania.

 

Odmowy w takim przypadku są bezzasadne, co udowodniliśmy już w niejednej sprawie!!!!

Podczas zawierania ubezpieczenia podajesz jakie masz zabezpieczenia (alarm, immobiliser itp.) Agent upewnia Cię, że są to zabezpieczenia wystarczające. Gdy dochodzi do szkody okazuje się, że zabezpieczenia nie spełniały jednak wymogów OWU AC. T.U. Odmawia bezzasadnie wypłaty odszkodowania!!!

 

CO  POWINIENEŚ  ROZUMIEĆ  POD  POJĘCIEM ???

    – SZKODA CZĘŚCIOWA – uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a jej koszt nie przekracza jego wartości w dniu ustalenia przez T.U. odszkodowania.

    – SZKODA CAŁKOWITA – pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy lub jej koszt przekroczyłby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody.

    – UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU – wartość samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie, jeżeli:

               – jest to pierwsze uszkodzenie

               – koszt naprawy jest wyższy niż 10% wartości pojazdu przed szkodą

               – okres użytkowania pojazdu był nie dłuższy niż 3 lata

 

WYNAJĄŁEŚ  SAMOCHÓD  ZASTĘPCZY,  (poniosłeś  straty, nie  wykonałeś  powierzonego  zlecenia) – ODBIERZ  NALEŻNE  CI ODSZKODOWANIE !!!

 • zwrot kosztów za wynajem auta zastępczego, należy Ci się: za okres w jakim wykonywana była naprawa Twojego auta, a jest ono niezbędne do wykonywania przez Ciebie pracy.
 • przedstaw dokumenty, z których wyliczyłeś możliwy do osiągnięcia dochód w okresie niezdolności do wykonywania pracy i żądaj wyrównania straty.

 

ZADOŚĆUCZYNIENIE  ZA  KRZYWDĘ,  ZWROT  KOSZTÓW  LECZENIA I  POGRZEBU:

Ma na celu:

 • Złagodzenie doznanych cierpień fizycznych i moralnych.
 • Jego wysokość jest ściśle zależna od intensywności cierpień, czasu ich trwania, ujemnych skutków zdrowotnych na przyszłość, oraz rozmiaru kalectwa i uszczerbku na zdrowiu.
 • Odszkodowanie wypłacone przez pracodawcę (wypadek przy pracy) nie ma wpływu na wysokość zadośćuczynienia.
 • Koszty leczenia to nie tylko te ściśle związane z leczeniem (leki, opatrunki itp.), ale także rzeczy i czynności osób bliskich, mające na celu szybszy powrót do zdrowia, oraz sprzęt konieczny do kompensowania kalectwa, a w szczególności do kontynuowania pracy zarobkowej.
 • Koszta poniesione w związku z pogrzebem są zwracane osobie, która je poniosła, niezależnie czy jest spadkobiercą (uwzględnia się tu poza kosztami poniesionymi na pochówek, także pogorszenie sytuacji życiowej pozostałych członków rodziny zmarłego, wstrząs psychiczny i możliwość realnego polepszenia zachwianej sytuacji tych osób).

RENTA UZUPEŁNIAJĄCA, jeżeli:

 • Poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo, jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmieniły widoki na przyszłość.
 • Jeżeli poszkodowany jest częściowo zdolny do pracy, renta powinna odpowiadać różnicy między zarobkami, jakie mógłby osiągać, gdyby nie uległ wypadkowi, a sumą renty inwalidzkiej (przyznanej przez ZUS) i wynagrodzenia (które może osiągnąć po wypadku).

Z TYTUŁU ZWIĘKSZONYCH POTRZEB, jeżeli:

 • Poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo, jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmieniły widoki na przyszłość.
 • Zachodzi samo istnienie zwiększonych potrzeb jako następstwo czynu niedozwolonego.
 • Poszkodowany korzysta z pomocy osoby trzeciej (mogą to być domownicy), stałego leczenia, zabiegów, kuracji lub specjalnego odżywiania.

ALIMENTACYJNA, jeżeli:

 • Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać takiego naprawienia szkody.
 • Wysokość obliczana jest stosownie do potrzeb poszkodowanego, możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego czasu trwania obowiązku alimentacyjnego.
 • Osoba zmarła dostarczała bliskim stale i dobrowolnie środków utrzymania, jeżeli wynika to z zasad współżycia społecznego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ZARZĄDCY  DROGI w przypadku, gdy:

 • powstała szkoda (rozcięcie opony, skrzywienie felgi, złamanie reki na śliskim chodniku).
 • szkoda powstała na skutek zaniedbań, niedociągnięć ze strony zarządu dróg (nie naprawiono ubytku w jezdni, nie usunięto oblodzenia).
 • zaistniał związek przyczynowy między szkodą, a działaniem lub zaniechaniem zarządu dróg, z którym ustawa łączy obowiązek odszkodowawczy